اطلاعات مرتبط با "�������������� 1400"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
زراعت در استان تهران طی سال زراعی 1400-1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/08/14
وضعیت زراعت کشور در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/08/14
شاخص بهای تولیدکننده در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/18
تجارت کالایی ایران در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/04
گزارش عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی در سال 1400 گزارش های فارسی 1401/02/04
وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/10
تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/04
مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/02
تراز پرداخت‏ ها نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/10/27
بازار کار در پاییز 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/21
تحولات تولید در کارگاه‏ های بزرگ صنعتی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/10/20
وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/13
تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/12
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/07
تحولات رشد اقتصادی طی نیمه نخست 1400 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/07
وضعیت تولید منابع آبی طی هشت ماهه 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/27
وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 1399 و هفت ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/20
تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 7 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/14
مطالبات غیرجاری سیستم بانکی - بهار 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/09
وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- شهریور 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/03
تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/25
تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 5 ماه نخست 1400 گزارش های فارسی علی اکبر ریاحی 1400/07/20
تحولات تولید آب طی پنج ماه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/07/17
بازار کار در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/12
مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش های فارسی 1400/06/31
وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- مرداد 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/22
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/15
شاخص بهای کالاهای صادراتی طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/08
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 4 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/07
وضعیت صادرات کالایی ایران به افغانستان طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/19
تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/19
تولید گوشت در بهار 1400 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/17
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/04
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/05
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/29
وضعیت بازار مسکن شهر تهران- اردیبهشت ماه 1400 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/10
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/10
مروری بر لایحه بودجه 1400 (با تاکید بر بودجه عمومی) گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/09/25