اطلاعات مرتبط با "Trade"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
IRAN-RUSSIA گزارش های انگلیسی Mahsa Rajabi Nejad 1401/03/07
IRAN-INDIA گزارش های انگلیسی Mahsa Rajabi Nejad 1401/03/02
Iran Economic Indicators گزارش های انگلیسی Foroogh Karimi-Amirkiasar & Mahsa Rajabi Nejad 1399/10/21
Infographic- Trade between IRAN and the EU in the first two months of 2020 گزارش های انگلیسی Foroogh Karimi-Amirkiasar 1399/02/17