بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

خلاصه ای از نتایج مطالعه انجام شده در زمینه پایش ملی محیط کسب و کار کل کشور و استان‏ تهران

تاريخ 1398/04/05

نتایج حاصل از طرح پایش کسب و کار کشور و استان ها نشان می‏ دهد وضعیت محیط کسب وکار استان تهران در زمستان 1397 نسبت به پاییز 1397 بهبود یافته، اما نسبت به زمستان 1396 تضعیف شده است. مقایسه شاخص کل محیط کسب و کار استان تهران با کل کشور نشان می دهد در مجموع محیط کسب و کار استان تهران نسبت به کل کشور مساعدتر است. بررسی مولفه های این شاخص نیز نشان می ‏دهد وضعیت اغلب مولفه ‏های پیمایشی استان تهران در زمستان 1397 نسبت به پاییز 1397 مساعدتر شده و بیشترین بهبود عملکرد نیز مربوط به مولفه نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول بوده است./ تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی/ استفاده از این گزارش با ذکر منبع بلامانع است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (292) کلیدواژه: # پایش ملی محیط کسب و کار #ایران #تهران #طاهره کریمی دستنایی
نویسنده: طاهره کریمی دستنایی