بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

افت جريانات سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2017

تاريخ 1396/11/15

با وجود رشد اقتصادي و افزايش حجم تجارت، جريانات سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2017 ،كاهش يافت.
در اين مطلب تصوير مقدماتي از وضعيت جريانات ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين سال، دلايل كـاهش آن در
سال 2017 به همراه روند تغييرات پروژه هاي جديد سرمايه گذاري خارجي و ادغام و تملك برون مرزي ارائه و با توجـه بـه
تحولات پيشرو در سال 2018 ،احتمال چگونگي تغييرات آتي آن بررسي مي شود
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (90)