واحد مطالعات و پژوهشهای اقتصادی معاونت بررسی های اقتصادی، در راستای ماموریت های اتاق تهران مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به‌منظور مشارکت و بهره‌مندی هرچه بیشتر بخش خصوصی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برای انجام پژوهش های کاربردی و طرح های مطالعاتی، نیازهای پژوهشی این اتاق و تشکل های عضو را از طریق برون سپاری پروژه های پژوهشی به مجریان توانمند، خبره و مجرب مرتفع می نماید. فهرست و متن پروژه های برون سپاری شده در این بخش قابل مشاهده است.